در مسير كم كردن وزن، بهانه آوردن كار ساده اي است. بسياري از ما در چنين موقعيتي قرار گرفته ايم و دنبال بهانه اي گشته ايم كه رژيم نگيريم.اين عادت همه كساني است كه اضافه وزن دارند. همان​ها كه ما با احترام خانم يا آقاي چاق صدايشان مي​كنيم. اين اشخاص بايد حس تعهد و مسئوليت را به زندگي خود اضافه كنند تا از شر اضافه وزن خلاص شوند. اما بهانه​هاي اصلي براي فرار از رژيم كدامند؟